ŠIMC

Dejavnost
 • Zadovoljevanje potreb po izvajanju nacionalnega programa športa in programa športa v občini Piran in usklajevanje ter izvajanje športne in mladinske dejavnosti v občini Piran,

 • upravljanje in vzdrževanje športnih in drugih javnih objektov v občini Piran,

 • nudenje pogojev za ustvarjalno delo mladih,

 • zagotavljanje organiziranega izvajanja dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega in socialnega značaja s ciljem sistematičnega razvijanja aktivnosti ter ustvarjalnosti mladih v naši občini.

 • Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja zavod naslednje naloge:

 • spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov športa, izvajanje vsakoletnih javnih razpisov za izvajanje letnega programa športa,

 • dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,

 • priprava strokovnih podlag za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike športa v občini,

 • sodelovanje s športnimi društvi, šolami in posamezniki pri izvedbi šolskih in množičnih športnih tekmovanj,

 • dajanje organizacijske in strokovne pomoči športnim društvom in posameznikom pri izvajanju športne dejavnosti,

 • načrtovanje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov,

 • upravljanje športnih objektov in druge infrastrukture,

 • promocija občine Piran v okviru svoje dejavnosti,

 • načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,

 • organiziranje in izvajanje dejavnosti za mlade,

 • zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu,

 • zbiranje in posredovanje informacij za mlade ter svetovanje mladim,

 • koordiniranje dejavnosti in prireditev za mlade,

 • organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti za mlade,

 • organiziranje, posredovanje informacij in svetovanje počitniške dejavnosti za mladino,

 • organiziranje neformalnega izobraževanja mladih,

 • nudenje organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnost za mladino,

 • vodenje mladinskih dejavnosti,

 • izvajanje socialno varstvenih programov in storitev za mlade,

 • vsestranska pomoč mladim ustvarjalcem pri uresničevanju njihovih zamisli.